• Обединителния принцип


  Навлизаме в нова епоха. Живеем във време на бързи промени. И макар това да са промени, които стават в личността, семейството, обществото, нациите и света, много хора се питат каква е посоката, в която се развиват тези изменения и чувстват, че е нужна някаква по-основна промяна.


  Принципът”, разгледан в този том, е виждане и ръководство, което дава надежда на хората, търсещи същността на живота и желаещи да живеят праведно. В един или друг момент всеки един от нас си задава основни въпроси относно съществуването на Бог, нас самите и света. Често се питаме какво ще представлява нашето бъдеще. Такива въпроси възникват у всички хора. Но отговорите, които сме получавали, често не ни задоволяват. За да дадем удовлетворителен отговор на тези въпроси е нужно да погледнем от една нова перспектива. „Общ преглед на Принципа” има за цел да направи това.

  Според „Принципа”, Бог е източникът на любовта и сърцето. Бог твори, за да осъществи Своя идеал за любовта - изпълнението на идела на любовта представлява Целта на Творението. В света, в който е изпълнен Божия идеал, човекът и заобикалящия го свят трябва да живеят в щастие и хармония, а Божията любов да бъде източник на техния живот и щастие. Светът, където сферата на Божията идеална любов е завършена, се нарича Небесно царство. Бог създаде човека на Земята, а не в Небесата. Божият идеал, изпълнен на Земята, се нарича Небесно царство на земята, а след това неговото духовно „Аз” трябва да отиде в Божието царство в духовния свят, където ще живее вечно (Връзката между тези два свята е подобно на връзката дух-тяло при човека). В Небесното царство човекът, изпитал напълно Божията любов, е вечно щастлив и живее в идеална връзка на любов с Бог и другите хора.

  В Божия идеален свят на любовта не може да има никакъв грях, никаква неправда, никаква несправедливост, никакви ограничения. Но първият мъж и първата жена не изпълниха своята отговорност и поради това те не достихнаха съвършенството и напуснаха Царството на Божията любов. Това представлява грехопадението и то доведе до проникването на греха и злото в света. Така възниква адът – сферата извън Божията любов.

  Може ли Бог да изостави този свят, пълнен с грях, несправедливост и страдания? Но, той никога не може да направи това. Както сам казва в Исая 46:11 : "Да, рекох, и ще направя да стане; намислих, и ще го извърша”. Бог ще възстанови човека, за да изпълни трите благословии, които му дава след като го сътворява (Битие 1:28). Ето защо Божият план за спасение представлява планът за възстановяване, чрез който Бог ще установи идеалното царство на любовта – неговата първоначална цел за Творението.

  Бог е жив и активно работи. Неговото действено провидение е оставило следи и в историята, и в душите на хората. Но тогава какво става с човека – обекта на замисъла на живия Бог? Какво е преставлявал човекът в хода на историята? Във всеки стадий от историята Бог трябва да работи с хората в съответствие с тяхното духовно и интелектуално ниво. Човек винаги ли си остава един и същ вътрешно , или се развива и непрекъснато се усъвършенства? Ако човек не беше съгрешил, той щеше да отразява Божия характер (Йоан 14:20) и неговото съвършенство (Матея 5:48). Така Бог би могъл пряко да се свърже с човека. Но Адам и Ева извършват грехопадение и вместо да станат хората, които Бог първоначално бе замислил, те се превръщат във въплъщение на греха и злото. Ако трябва да говорим как грехопадението и отделянето от Бог влияят върху човешката духовност и интелект, можем да кажем, че те изпадат до много примитивно състояние.

  Необходимост от пълно разбиране - нова истина

  Чрез Божия план за възстановяване духовността и интелекта на грешните хора постепенно се развива. Тъй като духовното и интелектуално ниво на човека се развива през всяка епоха, в съответствие с това Бог изменя средствата за възпитаване на хората и начина, по който се свързва с тях. По времето на Аврам например, когато духовността и интелекта на хората са на изключително ниско ниво, те са можели да се доближат до Бог чрез жертвоприношение. Хората по онова време са били незрели, за да следват закони и заповеди. Няколко столетия по-късно, по времето на Мойсей, Бог изпълнява Своя план чрез закона, а по времето на Иисус, вместо да повтаря същия план чрез закони и заповеди, Бог използва друг начин да доближи хората до себе си – Евангелието, съответстващо на духовното ниво на хората по онова време.

  Фактът, чеевреите, които така предано вярват в Бог, не разпознават Неговия Син – Иисус като свой спасител, е критичен момтент в Плана за възстановяване. Защо те не успяват да го разпознаят? В онези дни израилският народ следва Бог като се подчинява на законите. Но тогава Бог се обръща към хората чрез самия Иисус посредством Евангелието, в съответствие със Своя нов замисъл. В контекста на тези исторически факти можем да видим, че с развитието на духовността и интелекта на хората, Бог прилага съответен метод, за да стигне до тях. Обектите на живия Бог и на неговия план не са някакви вкаменелости, а личности, които са изключително живи и активни. Но кой тогава е в центъра на Божия план днес? Това не са хората от времето на Иисус, нито пък хората от епохата на Моисей, не е и примитивния човек от ранните векове. В центъра на Божия план днес е съвременния човек, живеещ тук и сега. Но не можем да отречем, че повечето от младите хора днес не се интересуват от църкви и хората като цяло се дистанцират от тях. Рационалните и научни търсения на хората днес изискват по-ясно и по-дълбоко разбиране на истината и обяснение на очевидните противоречия в религиозните учения и практика, за да поемат религиозен път на живот. Както видяхме в Божия исторически процес на възстановяване, Бог е жив и Той действа. Знаем, че със сигурност Бог ще даде на хората от тази епоха нов израз на истината, който ще донесе спасение и ще постави ново начало.

  Днес, при изследване на Библията, възникват множество трудни въпроси. Например: каква точно е връзката между Бог, Иисус и човек; какво е правилното разбиране за възкресението и за последните дни; защо Иисус трябва да се върне отново, кога и как ще стане това? Отговорите на тези въпроси са дадени с притчи и символи, но те трябва да бъдат ясно обяснени. В евангелието на Йоана 16:25 четем думите на Исус:

  „Това съм ви говорил с притчи. Настава часа, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца.”

  В Йоана 16:12-13 Исус казва още нещо:

  „Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега. А когато дойде оня, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща.”

  В Откровение 10:11 е казано:

  „Трябва пак да пророкуваш за много люде и народи, езици и царе.”


  Всеки един от тези цитати показва, че в Последните дни ще бъде даден нов израз на истината.

  Но тъй като това ще бъде ново откровение, възможно е някои аспекти да не бъдат разбрани в контекста на приетото учение и традиция. Например, макар учението на Исус да се базира върху Стария Завет, хората по неговото време толкова силно се придържат към буквалното тълкуване на Стария Завет, че не могат да разберат Иисус. Поради това той каза:

  „...но трябва да се налива ново вино в нови мехове” (Лука 5:38).

  Той ги учи, да станат нови хора ако искат да получат и да разберат новото слово.

  Знаем, че Бог е работил чрез Ной и Аврам и е говорил чрез Мойсей и Исус. Нима същият Бог, Който е жив и днес, не може да даде ново откровение. Църквата не се нуждае от другочовешко тълкувание на Библията. Важно е как Бог я тълкува и дали ние ще изпълним Неговата воля, като живеем в съответствие с нея.

  Има и друга причина, поради която човечеството се нуждае отнов, по-дълбок израз на истината. Ясно виждаме бързото разрушаване на съвременната цивилизация и на реда в обществото, но не откриваме някаква задоволителна алтернатива. Чувството на празнота, самотност и неудовлетвореност води до отчаяност, обърканост и себичност и до злоупотреба с алкохол и наркотици. Хаосът в обществото и липсата на единна ценностна система и норми на поведение водят до засилване на егоизма, следствие на което се разрушава семейството и бързо нараства престъпността, правонарушенията след младежта и всякакъв вид аморални постъпки. Всичко това подкопава основите на обществото и води до загубване на надежда за бъдещето. Насилието и войните, които са често срещани, расизмът и неравномерното разпределение на богатството в света, неспособността на световните религии да направляват съвременната епоха и разпространението на атеистичния комунизъм засилват съмненията относно перспективите на съвременната цивилизация. Нито една от тези кризи не може да бъде бързо, напълно или частично разрешена. Необходиме е основополагащо и вечно решение. Тъй като Бог е жив, той със сигурност ще спаси човечествотото от тези кризи по нов и революционен път.

  Мисията на новата истина


  Ключът
  за действителното разрешаване и премахване на тези проблеми се намира в знанието и разбирането на техните причини. Тъй като причините никога досега не са били напълно изяснени, проблемите си остават и до днес. „Принципът” обяснява характера на причините и представя ясни и изпълними разрешения. Запознаването с тях дава възможност на отделния човек и на семейството (а то е сърцевината на обществото), свободно и с радост да променят своя начин на живот. За грешния човек познанието представлява интелектуално и духовно обновление, а невежеството води до смърт и разрушение. Невежеството не може да породи естетически усещания, нито пък да стимулира волята или да даде надежда. Невежеството и погрешното разбиране за Бог е причината, поради кояти хората се отвръщат от Него и изпадат в отчаяание. „Принципът” не само показва, че Бог съществува, но и обяснява първоначалната воля на Бог и подробности от Неговия план за спасение, проявени в историята.

  Освен това „Принципът”насърчава онези, които искрено желаят да открият Бог чрез духовни преживявания със Светия Дух, да променят своя характер. Колкото повече преживяваме истинската любов на Бог чрез „Принципа”, толкова повече ще преживеем обновление в самите себе си. Освен това, по този начин можем да развием истински и дълбоки взаимоотношения с другите хора.

  Чрез развитието на средствата за комуникация и транспорт, чрез търговията и културния обмен, светът външно се обединява и днес всеки един народ пряко или непряко оказва влияние върху другите народи. Но и досега в същността си човешките взаимоотношения се основават на недоверие и ненавист, породени от себичността и равнодушието един към друг. С други думи, въпреки външната тенденция към изграждане на единна световна човешка общност, единството и хармонията в истинския смисъл на думата не съществуват. Само Божията любов е способна да осъществи това.

  „Принципът” учи, че единствено с помощта на семейството като основна единица, може да се прояви Божията любов. „Принципът” също обяснява, че чрез възстановяване на реда в дома, любовта може да бъде посята в безчувствените сърца на съвремените хора. Единствено тогава могат да се установят истински взаимоотношения между съпруг и съпруга, родители и деца, братя и сестри, между приятели и познати. Любовта между идеалния съпруг и съпруга е основната предпоставка за щастието на хората. Единствено когато има такава любов между родителите, децата ще могат да разберат и изпитат идеалната любов чрез тях.

  Според първоначалния Божий идеал, хората трябва да обичатБог като свой родител и да живеят в братство като едно голямо семейство. „Принципът” показва пътя за пробуждане на първоначалната любов на хората и за възстановяване на първоначалните човешки взаимоотношения, което ще доведе до създаването на общество на единното световно семейство.

  „Принципът” също води къмобединение на вътрешната истина, изследвана от религията и външната истина, изследвана от науката. „Принципът” е в състояние да осъществи това обединение, тъй като независимо дали човек е съсредоточен върху вътрешния си живот или върху Космоса, неговите усилия за откриване на истината в Божието Творение са свързани с Бог. А пътят към истината не се определя от теорията или от подхода.

  Освен това „Принципът” ще надделее над комунистическата идеология, която отрича Бог. Това ще бъде последната в историята идеологическа битка и тя ще свърши с победа за страната на Бога. Изпълнението на плана за спасение включва и възстановяването на всички хора, които живеят в страни с комунистически режим, чрез силата на Божичта любов и новото слово те също трябва да стават личности със съвършен характер.

  Според „Принципа” всички съществуващи в историята религии, които търсят и призовават към съзнателен живот, пряко или косвено са възниканли по волята на Бог. Вярно е, че днес християнството играе централна роля при изпълнение на целта на целия Божий план. Но Бог води хората от други националности, като установява религии,съответстващи на времето и обстоятелствата, в които живеят, за да ги подготви за приемане на Месията при неговото идване. Както пише в Йоан 3:16: „защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот”. Бог изпраща Месията не само за християните, а за цялото човечество. Откровението, което Бог дава на преподобния Муун, е било получено незабелязано на Изток, но то дава на мъжете и жените в целия свят, и особено на младите хора, ново щастие и нова надежда. То пробужда живот дълбоко в техните сърца. Млади хора от повече от сто и двадесет националности, с различен цвят на кожата, с различни културни традиции и начин на живот, поемат този нов живот. Те откриват нов смисъл и следват волята на Бог с нова устременост и ентусиазъм. В тази книга представяме „Принципа в общ план”. Той притежава огромна сила, с която дълбоко може да трогне човешката душа и разум и има способността да преобрази търсещия човек в личност с нов характер с център Бог.

  БОЖЕСТЖЕНИЯ ПРИНЦИП

  ПРИНЦИПЪТ:
  ВЪВЕДЕНИЕ

  1 ГЛАВА: ПРИНЦИПИ НА ТВОРЕНИЕТО
  2 ГЛАВА: ГРЕХОПАДЕНИЕТО
  3 ГЛАВА: МИСИЯ НА МЕСИЯТА
  4 ГЛАВА: ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ

1 коментара:

 1. Уникална е концепцията, че наука и религия са двете страни на монетата. Двете трябва да се допълват и да са в хармония.

Related Posts with Thumbnails
© 2008 София 1000, ул. Георги Бенковски 25, e-mail: ffwpu@mail.bg, За нас | Събития

Последни публикации

Молитви на желанието

ДУХОВНИЯ СВЯТ

Възстановяване

Божията воля и света

Божествения принцип

Принципа

Предсказанията 2012